TETTI-PALVELUN TIETOSUOJAILMOITUS

Päivitetty 1.3.2020

1: Yleisesti tietosuojailmoituksesta

Tämä Tetti-palvelun tietosuojailmoitus sisältää tietoja siitä, kuinka sinun henkilötietojasi käsitellään Tetti-palvelussa.

Toimitamme siten tällä tietosuojailmoituksella sinulle EU:n tietosuoja-asetuksen artikloissa 13 ja 14 vaaditut tiedot ennen kuin käsittelemme sinun henkilötietojasi.

Rekisterinpitäjä ja yhteydenotot

Tetti-palvelun henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii Celebris Technology Oy (2736664-3), joka sijaitsee osoitteessa Lemuntie 3-5, 00510, Helsinki

Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojailmoitukseen liittyen, voit olla yhteydessä support@tiitus.fi

3: Celebris Technology Oy henkilötietojen käsittelijänä Tetti-palvelussa

Toimimme myös henkilötietojen käsittelijänä, kun käsittelemme työnantajien/oppilaitosten puolesta heidän yhteyshenkilöidensä henkilötietoja palvelumme toteuttamiseksi. Työnantajat/oppilaitokset ovat omien yhteyshenkilöidensä henkilötietojen rekisterinpitäjiä.

4: Muutokset Celebris konsernin yleiseen tietosuojailmoitukseen

Voimme yksipuolisesti muuttaa tietosuojailmoitusta. Muutokset astuvat voimaan välittömästi, kun päivitetty versio tietosuojailmoituksesta julkaistaan.

5: Henkilötietojen käsittelytoimet

 

 

Käsittelyn tarkoitus

 

 

Oikeusperuste käsittelylle

 

Rekisteröidyt ja henkilötiedot

(a)   Oppilassuhteet

Sopimus

sopimusten täytäntöönpano

Oppilaat: (i) Perus- ja yhteystiedot, (ii) Tetti-palvelun toteuttamiseen liittyvät tiedot, kuten päiväkirjamerkinnät ja arviot

(b)   Työnantajasuhteet

Sopimus

sopimusten täytäntöönpano

Työnantajien yhteyshenkilöt: (i) Perus- ja yhteystiedot

(c)    Oppilaitossuhteet

Sopimus

sopimusten täytäntöönpano

Oppilaitosten yhteyshenkilöt: (i) Perus- ja yhteystiedot

(d)   Oppilaiden huoltajasuhteet

Meidän oikeutettu etumme

meidän on käsiteltävä huoltajien henkilötietoja, jotta maksullista Tetti-palvelua käyttävät Oppilaat voisivat panna sopimuksensa täytäntöön

Kumppanit: (i) Perus- ja yhteystiedot

(e)   Asiakastietojen strateginen analyysi uusien palveluiden kehittämiseksi ja asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi

Meidän oikeutettu etumme

meidän on analysoitava asiakastietojamme, voidaksemme parantaa palveluamme ja harjoittaa liiketoimintaamme

Kaikki asiakkaamme: (i) Perus- ja yhteystiedot, (ii) palvelun käyttöä koskevat tiedot

6: Säännönmukaiset tietolähteeet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 

Käsittelyn tarkoitus:

Tietolähteet:

Ks. tarkoitus (a) ylempää

(i) Rekisteröidyt itse, (ii) Työnantajat, (iii) Oppilaitokset

Ks. tarkoitukset (b – c) ylempää

(i) Rekisteröidyt itse (ii) julkiset lähteet, kuten internet ja kaupparekisteri

Ks. tarkoitus (d) ylempää

(i) Rekisteröidyt itse (ii) Oppilaat (iii) Oppilaitokset

Ks. tarkoitus (e) ylempää

(i) Rekisteröidyt itse

7: Henkilötietojen siirto

Voimme siirtää henkilötietojasi kolmansille (esim. tietojensäilytyspalveluntarjoajat) osana tavanmukaisia liiketoimiamme. Kun henkilötietoja siirretään kolmansille osapuolille, varmistamme, että henkilötietojen siirrot toteutetaan tietoturvallisesti ja asianmukaisin tietosuojasopimuksin.

Sinun henkilötietojasi voidaan siirtää yhteistyökumppaneillemme, tietojensäilytys- ja viestintäpalveluntarjoajille sekä kirjanpito- ja tilintarkastuspalveluntarjoajille sekä asiaankuuluville viranomaisille.

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Huolehdimme tällöin asianmukaisesta tietosuojan tasosta esim. mallisopimuksin, Privacy Shield -järjestelmällä ja muilla vastaavilla järjestelyillä.

8: Henkilötietojen säilytysaika

Käsittelyn tarkoitus

Säilytysaika

(a)   Oppilassuhteet

Säilytämme tarpeellisia henkilötietoja niin pitkään kuin meidän välisemme sopimus on voimassa.

(b)   Työnantajasuhteet

Säilytämme tarpeellisia henkilötietoja niin pitkään kuin meidän välisemme sopimus on voimassa.

(c)    Oppilaitossuhteet

Säilytämme tarpeellisia henkilötietoja niin pitkään kuin meidän välisemme sopimus on voimassa.

(d)   Oppilaiden huoltajasuhteet

Säilytämme tarpeellisia henkilötietoja niin pitkään kuin meidän ja oppilaan välinen sopimus on voimassa.

(e)   Asiakastietojen strateginen analyysi uusien palveluiden kehittämiseksi ja asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi

Säilytämme henkilötietoja niin pitkään kuin niitä voidaan käyttää käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseen.

Voimme kuitenkin säilyttää rekisteröityjen tarpeellisia henkilötietoja pidempään kuin yllä on kuvattu, jos olemme velvollisia säilyttämään niitä lain mukaan tai se on tarpeen mahdollisen oikeudenkäynnin tai muiden vastaavien syiden vuoksi.

Tarkistamme säännöllisesti rekistereissä olevien tietojen tarpeenmukaisuuden ja pidämme kirjaa tarkastuksista.

9: Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus käyttää kaikkia alla lueteltuja oikeuksia.

Oikeuksia koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina kohdassa 2 mainitulle henkilölle. Rekisteröidyn oikeudet voidaan toteuttaa vasta, kun rekisteröidyn henkilöllisyys on varmennettu asianmukaisella tavalla.

Oikeus

Tarkempi selite

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja rekisterinpitäjä on tallentanut hänestä.

Oikaisu- ja poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot laissa säädetyin perustein.

Rajoittamisoikeus

Rekisteröity voi vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyin perustein.

Siirto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada ne häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Vastustamisoikeus

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus, milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten.

Jos henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällä perusteella lain mukaisesti.

Automatisoidut yksittäispäätökset, profilointi mukaan luettuna

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on rekisteröityjen antama suostumus, on rekisteröidyillä myös oikeus suostumuksen peruuttamiseen.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta. Valitus voidaan tehdä siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa rekisteröidyn vakinainen asuinpaikka tai työpaikka on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut.

10: Tietoturva

Käytämme ainakin seuraavia tietoturvatoimia suojataksemme meidän vastuullamme olevia henkilötietoja: (i) henkilötietoihin pääsy on rajattu; (ii) henkilötietoja suojataan virustorjunnalla, haittaohjelman torjunnalla ja muilla vastaavilla ohjelmilla; (iii) jokaiselle henkilötietoryhmälle on asetettu vastuuhenkilö; (iv) käytämme ajantasaisia ja luotettavaksi todettuja ohjelmia ja järjestelmiä voidaksemme taata tietojen jatkuvan luottamuksellisuuden, eheyden, käytettävyyden ja vikasietoisuuden; (v) käytämme ajantasaisia ja luotettavaksi todettuja ohjelmia ja järjestelmiä voidaksemme taata, että fyysisen tai teknisen vian sattuessa tiedot ja pääsy niihin voidaan palauttaa nopeasti; ja (vi) arvioimme säännöllisesti meidän henkilötietojen käsittelytoimia.