TETTI-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

 Ehdot päivitetty 1.3.2020

Tervetuloa Tetti-palveluun, joka on Celebris Technology Oy:n (jäljempänä myös ”me” tai ”Yhtiö”) omistama palvelu (jäljempänä ”Palvelu”). Celebris Technology Oy (Y-tunnus: 2736664-3 ) on Suomen lainsäädännön mukaisesti perustettu osakeyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa Lemuntie 3-5, 00510, Helsinki.

Palvelun käyttäjät jaotellaan kolmeen (3) eri ryhmään:

 • Oppilas (jäljempänä ”Oppilas”, ”Käyttäjä” tai ”sinä”) käyttää Palvelua löytääkseen itselleen TET-paikan. Oppilas käyttää palvelua luomalla profiilin Palveluun. Oppilas voi arvioida ja täydentää TET-Sopimusta palvelussa.
 • Työnantaja (jäljempänä ”Työnantaja”, ”Käyttäjä” tai ”sinä”) käyttää Palvelua ilmoittaakseen avoimista TET-paikoista. Työnantaja voi hyväksyä TET-Sopimuksen palvelussa ja arvioida oppilaan TET-jaksoa.
 • Oppilaitos (jäljempänä ”Oppilaitos”, ”Käyttäjä” tai ”sinä”) käyttää Palvelua TET-Jaksojen organisoinnissa ja TET-sopimuksien hallinnoinnissa.
   

Nämä Palvelun käyttöehdot koskevat sinun ja Yhtiön välisiä oikeussuhteita käyttäessäsi Palvelua (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Rekisteröitymällä Palveluun, sopimalla Palvelun käytöstä Yhtiön kanssa tai käyttämällä Palvelua sinä hyväksyt Käyttöehdot itseäsi oikeudellisesti sitovaksi (jäljempänä ”Sitoumus”). Työnantajien ja Oppilaitosten Sitoumukseen kuuluu oheisen linkin takaa löytyvä tietosuojasopimus, jonka Työnantaja ja Oppilaitos hyväksyy itseään sitovaksi hyväksymällä Käyttöehdot www.tetjakso.fi/legal.

1: Yleistä

Yhtiö pidättää itsellään oikeuden muuttaa Sitoumusta. Yhtiö ilmoittaa muutoksista Käyttäjille sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Käyttämällä Palvelua muutosten jälkeen Käyttäjä hyväksyy muutokset itseään oikeudellisesti sitoviksi. 

Oppilaan on oltava vähintään 13 vuotta täyttänyt luonnollinen henkilö. Oppilaan huoltajalta ei vaadita suostumusta tai hyväksyntää Oppilaan Palvelun käytölle, sillä Palvelu toteuttaa osaa oppilaitosten opetussuunnitelmasta. Oppilaitokset vastaavat Oppilaiden TET-jaksoista opetussuunnitelman mukaisesti.                                                                                                                   

Työnantajan tai Oppilaitoksen on oltava lain mukaan perustettu oikeushenkilö, jotta sillä olisi oikeus käyttää Palvelua.

Luomalla Käyttäjätilin Palveluun ja käyttämällä Palvelua, sinä vakuutat olevasi laillisesti kelpoinen sekä oikeutettu solmimaan sitovan sopimuksen Yhtiön kanssa Sitoumuksen muodossa ja noudattavasi voimassaolevaa Suomen lainsäädäntöä.

2. Käyttäjätilin luominen

Käyttäjä voi luoda Käyttäjätilin Palvelun kautta.

 Käyttäjät ovat yksinomaisesti vastuussa kaikesta Käyttäjätilin kautta suoritetusta toiminnasta sekä salasanan turvallisesta käytöstä, ylläpidosta, salassapidosta ja kaikesta muusta vastaavasta. Mikäli Käyttäjä huomaa, että joku muu on käyttänyt tämän Käyttäjätiliä ilman lupaa, Käyttäjän tulee ilmoittaa asiasta sähköpostiosoitteeseen support@tiitus.fi

3: Palvelun käyttö

Palvelu toimii kahdella eri tavalla:

 1.0 Tetti

 • Oppilaat käyttävät Palvelua TET-paikkojen etsimiseen.
 • Työnantajat käyttävät Palvelua TET-paikkojen tarjoamiseen Oppilaille.

2.0 Tetti Pro

 • Oppilaat käyttävät Palvelua TET-paikkojen etsimiseen.
 • Työnantajat käyttävät Palvelua TET-paikkojen tarjoamiseen Oppilaille.
 • Oppilaitokset käyttävät Palvelua avustaakseen Oppilaita työllistymään TET-jaksossa.
 • Oppilaitokset luovat TET-jaksot tietyille luokille, joiden kautta Oppilaat voivat solmia TET-sopimuksen Työnantajan kanssa. Oppilaan huoltajan on hyväksyttävä Oppilaan ja Työnantajan välinen TET-sopimus Palvelun kautta.
 • Oppilaat voivat täyttää oppimispäiväkirjaa Palvelussa ja täyttää TET-jakson päätyttyä itsearvioinnin.
 • Työnantaja voi myös Palvelun kautta arvioida Oppilaan TET-jakson päätyttyä.
 • Oppilaitokset voivat Palvelun kautta seurata solmittuja TET-sopimuksia, Oppilaan TET-jakson etenemistä, Oppilaan päiväkirjamerkintöjä, Oppilaan itsearviointeja sekä Työnantajan antamia Oppilaan arviointeja.
4: Maksut

Yhtiö perii maksullisesta Palvelusta maksun Oppilaitokselta maksuehtojen mukaisesti. Löydät maksuehdot osoitteesta: ttps://www.tetjakso.fi/tetti-pro.

5: Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain niihin tarkoituksiin, jotka ovat sallittuja Sitoumuksessa.

 Hyvien tapojen vastaisten ja/tai toisten oikeuksia loukkaavien käyttäjänimien valitseminen on kiellettyä. Yhtiöllä on oikeus sulkea Käyttäjätili Käyttäjän toimiessa tämän Sitoumuksen, lain tai hyvän tavan vastaisesti taikka mikäli Käyttäjä ei ole kirjautunut Palveluun yli kahteentoista (12) kuukauteen.

Käyttäjä sitoutuu siihen, että hän ei ryhdy mihinkään toimintaan, joka häiritsee tai muulla tavoin haittaa Palvelua tai palvelimia ja tietoverkkoja, jotka on kytketty Palveluun.

Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna Palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on valheellista, hyvän tavan tai lain vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta Palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa.

Palvelua koskevat oikeudet, mukaan lukien immateriaalioikeudet, ovat Yhtiön yksinomaista omaisuutta.

6: Yhtiön oikeudet ja velvollisuudet

Yhtiö toimii vain ja ainoastaan Palvelun ylläpitäjänä. Yhtiö ei siten vastaa Palvelun Käyttäjistä tai Käyttäjien toiminnasta Palvelussa, tavasta käyttää Palvelua tai käytöksestä taikka mistä tahansa muusta vastaavasta toiminnasta Palveluun liittyen. Yhtiö ei myöskään vastaa Palvelun käytön estymisestä tai sisällöstä.

Yhtiöllä on oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Yhtiö voi myös yksipuolisesti lopettaa (kokonaan tai osittain) Palvelun tarjoamisen sinulle tai kaikille Käyttäjille siitä erikseen ilmoittamatta.

 Yhtiöllä on oikeus poistaa Palvelusta asiaton, lainvastainen tai sopimaton aineisto.

 Mikäli Käyttäjä ei noudata Sitoumusta, Yhtiö voi purkaa Sitoumuksen välittömin oikeusvaikutuksin ja mitätöidä Käyttäjän Palveluun luoman Käyttäjätilin.

Yhtiöllä on, hyviä tapoja noudattaen, oikeus käyttää Työnantajan tai Oppilaitoksen ja Yhtiön välistä yhteistyötä hyväksi omassa markkinoinnissaan ja referenssinä.

7: Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus

Niin pitkälle kuin voimassa oleva laki sallii, Yhtiö, sen kumppaniyritykset tai lisenssinantajat taikka muut palveluntuottajat eivät ole vastuussa mistään sinulle Palvelun käytöstä aiheutuneesta vahingosta, vaikka Yhtiötä olisikin neuvottu tällaisen vahingonvastuun käsittelemisestä.

8: Sitoumuksen voimassaolo ja sen päättyminen

Tämä Sitoumus tulee voimaan Käyttäjän hyväksyessä tämän Sitoumuksen tai Käyttäjän käyttäessä Palvelua.

Tämä Sitoumus on voimassa toistaiseksi. Käyttäjä voi irtisanoa Sitoumuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä perustelematta irtisanomista.

 Tämän Sitoumuksen päättyessä Yhtiö sulkee Käyttäjän Käyttäjätilin sekä poistaa Käyttäjän mahdollisesti tallettaman aineiston Palvelusta.

8: Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Sitoumukseen sekä Käyttäjän ja Yhtiön väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia lainvalintaa koskevia säännöksiä lukuun ottamatta. Sitoumuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan lopullisesti Helsingin käräjäoikeudessa.