Geronomi

 

Geronomi toimii vanhuspalvelujen tuottajana, koordinoijana, suunnittelijana ja kehittäjänä julkisella sektorilla, järjestöissä, säätiöissä ja yrityksissä. Hän työskentelee yksilö- ja ryhmäkohtaisessa asiakastyössä vanhustyön moniammatillisissa työryhmissä. Koulutuksen perustehtävänä on kouluttaa kokonaisvaltaisen vanhustyön osaajia, geronomeja, jotka tukevat hyvää ja osallistuvaa vanhenemista.

Geronomi edistää ikäihmisten hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta, terveyttä ja toimintakykyä. Geronomi huomioi ikäihmisen yksilöllisen elämänkulun, perheen ja lähiyhteisön merkityksen sekä kokonaisvaltaiset voimavarat ja tuentarpeet erilaisissa elämäntilanteissa. Geronomi soveltaa monipuolisesti erilaisia asiakastyön menetelmiä, tukee vanhan ihmisen sekä hänen perheensä arjessa selviytymistä, ohjaa heitä yksilöllisiin palveluihin. Geronomi suunnitelee ja toteuttaa palveluja sekä arvioi palvelujen saatavuutta ja laatua. Geronomin työtä ohjaa vanhustyön eettiset periaatteet ja asiakaslähtöisyys.

 

Työn vaatimukset

• Geronomi on myötäelävä, innovatiivinen, joustava, motivoitunut, yhteistyökykyinen ja vastuuntuntoinen
• Geronomi pitää työskentelystä ikäihmisten parissa ja haluaa innovoida laatua ja toimintakykyä ylläpitävää toimintaa ikäihmisten elämään.
• Geronomilla on vahvat vuorovaikutustaidot ja hän osaa kuunnella asiakasta
• Geronomi hahmottaa kokonaisuuksia ja osaa tehdä johtopäätöksiä sekä kyseenalaistaa vallitsevia oppeja ja työtapoja

 

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella gerontologiaa ja suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon geronomi (AMK). Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja kesto 3,5 vuotta. Opintoihin voit hakeutua suoritettuasi joko lukion tai ammattiopiston.